Apowersoft Video Download Capture – Klauzula

Niniejsza umowa składa się z dwóch części tzn. „Umowy licencyjnej Apowersoft Video Download Capture” i „Klauzuli”. Przed instalacją Produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą umowę licencyjną. Instalacja aplikacji oznacza akceptację Umowy.

Licencja dla Użytkownika Końcowego

1. Umowa Licencyjna Oprogramowania

W niniejszej Licencji „Produkt” oznacza oprogramowanie „Video Download Capture”. Niniejszy dokument stanowi wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a oprogramowaniem „Video Download Capture”. Kontynuując instalację Produktu w celu jego użytkowania, Użytkownik zgadza się przyjąć warunki tej Licencji. Z Produktu można korzystać tylko zgodnie z warunkami tej Licencji. Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegać warunków tej Licencji, umowa zostaje automatycznie rozwiązana bez powiadomienia.

2. Licencja Produktu

W związku ze zgodą Użytkownika na przestrzeganie i stosowanie się do warunków niniejszej Umowy, Video Download Capture niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z Produktu w następujących celach i według następujących warunków. Zezwala się na:

1. Instalację i korzystanie z Produktu wyłącznie dla celów prywatnych i edukacyjnych, w przypadku których Użytkownik ma prawo do korzystania z nieograniczonej liczby kopii tego oprogramowania.

Zabrania się:

 • Korzystania z Produktu do celów komercyjnych.
 • usuwania jakichkolwiek not dotyczących własności lub etykiet z Produktu .
 • Odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, deasemblacja lub tworzenie utworów zależnych od Oprogramowania AVS4YOU (z wyjątkiem tych działań i tylko w takim zakresie, w jakim są one wyraźnie dozwolone przez odpowiednie postanowienia prawa).
 • Wynajmowania, dzierżawienia, udzielania dalszych licencji lub przekazywania innym osobom fizycznym lub prawnym Oprogramowania Produktu lub jego kopii, w tym związanej z nimi dokumentacji.

Video Download Capture może:

 • Wyświetlać reklamy.
 • Zbierać statystyki reklam (liczbę wyświetleń reklam, kliknięć, zamknięć reklam) w sposób nieosobowy. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. .

3. Dodatkowe Warunki dla Firm

W przypadku działalności gospodarczej, nie osoby fizycznej, niniejsza licencja zostaje zawarta pomiędzy Video Download Capture, a podmiotem gospodarczym, który zobowiązuje się podjąć wszelkie właściwe kroki, aby pracownicy korzystali z Produktu w prawidłowy sposób.

4. Prawa do Własności Intelektualnej

Produkt jest własnością intelektualną Video Download Capture i jest chroniony przez prawo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej do Produktu w dowolnym miejscu na świecie należą do Video Download Capture, Oprogramowanie jest przedmiotem udzielanej licencji, jednakże nie jest przedmiotem sprzedaży. Użytkownik potwierdza, że nie posiada żadnych praw do Produktu poza warunkami zgodnymi z tą umową.

5. Wyłączenia Gwarancji

TEN PRODUKT ORAZ WSZELKIE DOKUMENTY ORAZ TOWARZYSZĄCE IM ELEMENTY GRAFICZNE PRZEDSTAWIANE SĄ W OBECNEJ FORMIE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI PRAW INNYCH, PODMIOTÓW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. CAŁKOWITE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA I/LUB FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU.

6. Ograniczenie Odpowiedzialności

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH Video Download Capture NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SKUTKOWE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, MORALNE, SPECJALNE LUB INNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ PRZYCHODÓW, ZAKŁÓCENIEM DZIAŁALNOŚCI I UTRATĄ INFORMACJI BIZNESOWYCH, LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY PIENIĘŻNE), WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

7. Ogólne

Aktualizacje mogą być przedmiotem licencji udzielonej przez Video Download Capture z dodatkowymi lub innymi warunkami, jednak Video Download Capture nie ma obowiązku dostarczenia jakichkolwiek aktualizacji. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią całą Umowę między stronami zastępują wszelkie wcześniejsze stanowiska, dyskusje, postanowienia, komunikaty lub treści reklamowe związane z Produktem. Strony potwierdzają, że zawierając niniejszą Umowę nie opierają się na żadnej deklaracji, oświadczeniu, treściach reklamowych, zapewnieniach czy gwarancji, (niezależnie od tego czy podane przez zaniedbanie, czy w dobrej wierze) innych niż wyraźnie wymienionych w niniejszych warunkach. Warunki mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odwiedź stronę www.apowersoft.com, aby pobrać oprogramowanie i otrzymać najnowszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego

Zbieranie statystyk

Pracujemy nad wieloma funkcjami i usprawnieniami. Pomóż nam ustalić priorytety pozwalając, aby oprogramowanie Video Download Capture wysyłało anonimowe raporty o awariach i statystykach użytkowania. Po uzyskaniu zgody użytkownika usługa działa w trybie online wybierając najlepszą porę na wysłanie raportów, gdy nasze serwery nie są przeciążone.

Raporty o statystykach użytkowania zawierają informacje o najczęstszych zadaniach, preferowanych stronach internetowych, formatach konwersji itd. Nie obejmują one pobieranych i konwertowanych nazw plików. NIE zbieramy żadnych DANYCH OSOBOWYCH, w tym adresów e-mail, loginów, haseł, adresów IP, odwiedzanych stron internetowych, lokalizacji lub informacji kontaktowych. Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Raporty o awariach zawierają informacje o systemie w momencie awarii, typ błędu, szczegóły pliku, które odnoszą się do awarii.

Klauzura

I. Ograniczenie odpowiedzialności

Apowersoft Video Download Capture nie przechowuje, nie oferuje, hostuje, udostępnia ani nie dostarcza żadnych treści multimedialnych, ponieważ są one otwarte i już dostępne dla ogółu społeczeństwa. Zapewniamy usługi do wyodrębniania dostępnych linków dla użytkownika (osoby korzystającej z usługi Video Download Capture). Użytkownik powinien przestrzegać praw autorskich i warunków korzystania ze stron internetowych, z których pliki będą pobierane. W przypadku braku pozwolenia na ponowne użycie pobranych plików, użytkownikowi nie wolno edytować i (lub) redystrybuować pobranych filmów, audio lub obrazów. W takich przypadkach usługi dostarczane przez Video Download Capture są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Jeśli pobieranie plików źródłowych jest zabronione, użytkownik nie może korzystać z usługi Video Download Capture w celu ich pobrania . Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z tych usług, wszelkie naruszenia praw autorskich i nielegalne korzystanie z pobranych plików.

Użytkownik końcowy ponosi odpowiedzialność prawną za właściwe korzystanie z tego narzędzia, poszanowanie praw własności intelektualnej i zgodność „warunków użytkowania” witryn internetowych, do których uzyskuje dostęp za pomocą aplikacji Video Download Capture. Użytkownik końcowy zgadza się na korzystanie z aplikacji wyłącznie w celu uzyskania dostępu do treści, do których ma uprawnienia i korzysta z komputera lub połączenia internetowego, do którego posiada pełne uprawnienia do wizualizacji, przesyłania, pobierania lub uzyskania dostępu do tego rodzaju treści, w realizacji lokalnego prawa tego kraju.

II. Źródło treści

Video Download Capture nie przechowuje, nie oferuje, nie hostuje, nie udostępnia i nie dostarcza żadnych treści, dlatego dostęp do wszystkich treści multimedialnych za pomocą Video Download Capture są przechowywane i obsługiwane przez „ZEWNĘTRZNE SERWISY WIDEO / STRONY SPOŁECZNOŚCIOWE” , które są otwarte i dostępne dla ogółu społeczeństwa, i odpowiedzialni prawnie za „przechowywane, obsługiwane i / lub ponownie przesyłane” treści na serwery internetowe są TYLKO ich właściciele i operatorzy, w związku z czym właściciele takich stron internetowych powinni posiadać prawne upoważnienie i prawa do obsługi i rozpowszechniania treści multimedialnych, KTÓRE OFERUJĄ DLA OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA; Ponadto aplikacja Video Download Capture nie jest w żaden sposób powiązana z takimi witrynami internetowymi, co oznacza, że nie może kontrolować treści w dostępnych źródłach; użytkownik końcowy odpowiada za akceptację „warunków świadczenia usług” każdej strony internetowej zanim skorzysta z tego oprogramowania w celu uzyskania dostępu do ich treści. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie mogły zostać w jakikolwiek sposób naruszone, wszystkie skargi NALEŻY KIEROWAĆ do ZEWNĘTRZNYCH SERWISÓW WIDEO / STRON SPOŁECZNOŚCIOWYCH i / lub ich opiekunów, właścicieli i operatorów.

Video Download Capture:

 • NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB POWIĄZANE, NIE UTRZYMUJE ŻADNEGO PARTNERSTWA, RELACJI, LUB WSPÓŁPRACY Z ŻADNYMI SERWISAMI WIDEO/AUDIO/ STRONAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI.
 • NIE POSIADA, OBSŁUGUJE, ANI NIE KONTROLUJE SERWERÓW strumieniujących wideo, audio, hostingu plików wideo lub audio.
 • W ŻADEN SPOSÓB NIE WSPÓŁPRACUJE Z SERWERAMI OSÓB TRZECICH NA KTÓRE PRZESYŁA SIĘ TREŚCI.
 • Korzystanie z tej usługi oznacza akceptację niniejszej klauzury oraz umowy licencyjnej przez użytkownika końcowego podczas instalacji tej usługi, która obowiązuje między UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM a DOSTAWCĄ USŁUGI.

Dlatego niewłaściwe korzystanie z usługi Video Download Capture, nadużycia, złośliwość wobec innych osób lub wykorzystywanie jakiejkolwiek sprawy, której nie przewidziano w niniejszej umowie, i która uprzedza i szkodzi autorowi, będzie wystarczającym powodem do natychmiastowego cofnięcia tej umowy licencyjnej i rozwiązanie jej z zastrzeżeniem sobie prawa do podjęcia wszelkich działań prawnych przeciwko sprawcy.

III. Roszczenia Praw Autorskich

Video Download Capture bardzo poważnie podchodzi do kwestii własności intelektualnej i dąży do spełniania potrzeb właścicieli treści, pomagając im w zarządzaniu publikowania treści w Internecie. Należy zauważyć, że Video Download Capture to prosta wyszukiwarka filmów dostępnych na wielu różnych stronach internetowych.

Za wszelkie filmy wideo wyświetlane na stronach internetowych osób trzecich biorą odpowiedzialność witryny, nie Video Download Capture. Nie wiemy, czy treść wyświetlana na stronach internetowych osób trzecich jest lub nie jest autoryzowana przez właścicieli treści, ponieważ jest to sprawa między stroną hosta a właścicielem treści. Video Download Capture nie hostuje żadnych treści na swoich serwerach lub w sieci.

Video Download Capture jest witryną pro-DMCA. Właściciele Treści mogą używać protokołu DMCA do żądania usunięcia linków do filmów, które według nich naruszają ich prawa autorskie.

Właściciele treści muszą rozumieć, że usunięcie linku z Video Download Capture nie usunie rzeczywistego źródła wideo z witryn osób trzecich. Właściciele treści muszą skontaktować się z witryną, na której znajduje się film wideo, aby poprosić o jego usunięcie.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub wszelkich wyłącznych praw wynikających z praw autorskich i uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, zgłoś zawiadomienie o naruszeniu na witrynie Video Download Capture, wskazując film wideo wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich wymienionych poniżej z następującymi informacjami:

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone;
 2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone lub, jeśli sprawa dotyczy wielu dzieł chronionych prawami autorskimi objętych jednym zawiadomieniem, listy takich dzieł na stronie;
 3. Identyfikacja materiału, który jest zgłaszany jako naruszający lub, który stanowi temat działania naruszenia i który ma być usunięty lub dostęp, który ma być uniemożliwiony oraz informacje wystarczające w uzasadnionym stopniu do zlokalizowania materiału; musi to być bezpośredni URL strony, z którą powiązana jest treść naruszająca prawa. Ten szczegół jest konieczny, ponieważ każdy film może mieć wiele linków. Aby chronić relacje z naszymi partnerami, chcemy uniknąć usunięcia nieprawidłowych linków.
 4. Wystarczające informacje, aby umożliwić Video Download Capture skontaktowanie się z stroną składającą reklamację, takie jak adres, numer telefonu i jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, na który strona skarżąca może skontaktujemy się;
 5. świadczenie, że strona składająca skargę w dobrej wierze wierzy, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i, pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, że strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Właściciele treści muszą również rozumieć, że Video Download Capture to złożony system automatycznych indeksatorów, automatycznych skryptów i zgłoszeń użytkowników; jeśli wideo istnieje w Internecie, w pewnym momencie go znajdziemy i zindeksujemy. Całkiem możliwe jest, że zaindeksujemy wcześniej usunięte wideo hostowane przy użyciu innego adresu URL lub innej witryny hostingowej. Jeśli tak się stanie, poinformuj nas o tym zgodnie z protokołem DMCA, a my zajmiemy się tym problemem. Nie wysyłaj żądań DMCA z prośbą o usunięcie całych kanałów, kategorii lub programów. Przyjmujemy tylko prośby usunięcia rzeczywistych linków.

Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich na niniejszej Witrynie lub dotyczące tej Witryny powinny być wysyłane za pomocą formularza kontaktowego Video Download Capture. Jeśli masz problemy, prosimy o kontakt z nami.