Apowersoft Ltd.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

PRZED POBRANIEM LUB UŻYCIEM TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ „LICENCJĄ”). KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI. JEŚLI DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA NASTĄPIŁ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, UMOWĘ NALEŻY PODPISAĆ, AKCEPTUJĄC WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI KLIKAJĄC PRZYCISK "ZGADZAM SIĘ / AKCEPTUJĘ". JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI, MUSI ZREZYGNOWAĆ Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ORAZ (W STOSOWNYM PRZYPADKU) ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE FIRMIE APOWERSOFT W MIEJSCU, W KTÓRYM ZOSTAŁO NABYTE, W CELU UZYSKANIA ZWROTU NALEŻNOŚCI, LUB W PRZYPADKU GDY OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO NABYTE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, KLIKNĄĆ PRZYCISK " NIE ZGADZAM SIĘ / ODMAWIAM ".

UWAGA: JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE POSIADA NAJNOWSZEJ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, NIE JEST UPOWAŻNIONY DO INSTALACJI, KOPIOWANIA ORAZ INNEGO WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA Z WYJĄTKIEM OKRESU PRÓBNEGO.

1. Prawa własności intelektualnej

Program Apowersoft (ZTJ "Oprogramowanie") i towarzyszące mu materiały pisemne są chronione prawami autorskimi oraz są zastrzeżonymi produktami firmy Apowersoft Ltd. (ZTJ "Apowersoft"). Oprogramowanie jest również chronione autorskim prawem Stanów Zjednoczonych oraz postanowieniami traktatu międzynarodowego. Znaki towarowe będą używane zgodnie z przyjętą praktyką dotyczącą znaków towarowych, w tym identyfikacją nazwy właściciela znaku towarowego. Znaki towarowe mogą być używane wyłącznie w celu identyfikacji wydruków stworzonych przez Oprogramowanie. Takie użycie znaku towarowego nie daje żadnych praw własności. Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, niniejsza Umowa nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej Oprogramowania.

2. Ogólne możliwości licencyjne i ograniczenia

Niniejsza Licencja umożliwia instalację i używanie jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze jednocześnie. Niniejsza Licencja nie zezwala na korzystanie z Oprogramowania na więcej niż jednym komputerze jednocześnie, a użytkownik nie może hostować oprogramowania w sieci w celu jednoczesnego korzystania z wielu komputerów. Można jednak wykonać kopię oprogramowania w formie przeznaczonej do odczytu na komputerze w celu wykonania kopii zapasowej, która musi zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje o własności.

Udostępnianie oprogramowania innym osobom lub zezwalanie na przeglądanie zawartości tego oprogramowania również narusza licencję. Nie można używać oprogramowania do celów komercyjnych lub udostępniać go wielu użytkownikom, chyba że użytkownik posiada licencję komercyjną / dla wielu użytkowników.

3. Przeniesienie praw

Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, dzierżawienia, pożyczania, sprzedawania, redystrybucji, ani do udzielania licencji na Oprogramowanie. Użytkownik może jednak dokonać jednorazowego stałego przeniesienia wszystkich praw licencyjnych Oprogramowania (w pierwotnej formie dostarczonej przez firmę Apowersoft) na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że: (a) przeniesienie musi zawierać całe Oprogramowanie, obejmujące wszystkie komponenty, oryginalne nośniki i licencję; (b) użytkownik nie pozostawi żadnej kopii Oprogramowania w tym kopii przechowywanej na komputerze lub innym nośniku; (c) podmiot otrzymujący Oprogramowanie APOWERSOFT przeczyta i zaakceptuje warunki niniejszej Licencji. (d) Oprogramowanie posiada licencję NFR, użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, redystrybuować, sublicencjonować ani przenosić Oprogramowania, które zostało zmodyfikowane lub zastąpione w sekcji 2 powyżej.

4. Wygaśnięcie licencji.

Niniejsza licencja obowiązuje do momentu jej rozwiązania. Twoje prawa wynikające z niniejszej Licencji wygasną automatycznie bez powiadomienia ze strony Apowersoft, jeśli nie zastosujesz się do żadnego postanowienia niniejszej Licencji. Po wypowiedzeniu niniejszej Licencji Użytkownik zaprzestaje korzystania z Oprogramowania i usuwa wszystkie kopie, pełne lub częściowe.

5. Ograniczenia rękojmi.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE UZNAJE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UŻYWA OPROGRAMOWANIA FIRMY APOWERSOFT WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE SPOCZYWA NA NIM CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I STARANIAMI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, OPROGRAMOWANIE APOWERSOFT JEST DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA APOWERSOFT I JEJ LICENCJODAWCY (ZWANI ZBIORCZO „FIRMĄ APOWERSOFT” DLA POTRZEB SEKCJI 7 i 8) NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA APOWERSOFT, ZARÓWNO WYRAŻONE WPROST, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANE GWARANCJE I (LUB) WARUNKI DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. FIRMA APOWERSOFT NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZADOWOLONY Z OPROGRAMOWANIA APOWERSOFT, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU APOWERSOFT SPEŁNIĄ WYMAGANIA LICENCJOBIORCY, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA APOWERSOFT BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ORAZ ŻE WADY OPROGRAMOWANIA APOWERSOFT BĘDĄ USUNIĘTE. INSTALACJA TEGO OPROGRAMOWANIA MOŻE MIEĆ WPŁYW NA UŻYTECZNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, USŁUG LUB APLIKACJI INNYCH FIRM. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE APOWERSOFT ORAZ USŁUGI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYCIA W SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKU, GDZIE AWARIE, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE APOWERSOFT LUB USŁUGI MOGŁYBY DOPROWADZIĆ DO ZGONU, URAZU LUB POWAŻNYCH ZNISZCZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB ŚRODOWISKA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO UŻYCIA W URZĄDZENIACH JĄDROWYCH, URZĄDZENIACH NAWIGACJI LOTNICZEJ LUB SYSTEMACH KOMUNIKACJI, W SYSTEMACH KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, W MASZYNACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE LUB SYSTEMACH OBRONNYCH. ŻADNA USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA UDZIELONA PRZEZ FIRMĘ APOWERSOFT LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY APOWERSOFT NIE STANOWI GWARANCJI. JEŚLI OPROGRAMOWANIE APOWERSOFT OKAŻE SIĘ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WADLIWE, WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z SERWISEM, NAPRAWĄ LUB KOREKTĄ PONIESIE UŻYTKOWNIK. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW USTAWOWYCH KONSUMENTA, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO LICENCJOBIORCY.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA APPLE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA STRATY SPOWODOWANE UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ DANYCH, ZAKŁÓCENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB INNE STRATY EKONOMICZNE, POWSTAŁE W WYNIKU LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA APPLE, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY EWENTUALNEGO ROSZCZENIA (KONTRAKT, SZKODA CYWILNA LUB INNE), NAWET JEŚLI FIRMA APPLE ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY OSÓB LUB ZA SZKODY PRZYPADKOWE BĄDŹ WTÓRNE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO LICENCJOBIORCY. Powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie, nawet jeśli wyżej wymieniona rekompensata nie spełni swojego zasadniczego celu.

7. Miscellaneous:

A. Jeśli nabyłeś oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego podlega prawu Stanów Zjednoczonych. Jeśli produkt został nabyty poza Stanami Zjednoczonymi, mogą obowiązywać lokalne przepisy.

B. Apowersoft nie zezwala na korzystanie z Oprogramowania w sposób który narusza lokalne prawo. Jeśli użytkownik korzysta z Oprogramowania w celu nielegalnej działalności, robi to na własną odpowiedzialność. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszą licencją, musi zrezygnować z instalacji tego Oprogramowania.

C. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, z jakiegokolwiek powodu, postanowienie naruszające prawo będzie egzekwowane w maksymalnym dozwolonym zakresie i nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia między nami a Klientem dotyczące przedmiotu Umowy.

D. JĘZYK - Oryginalna wersja angielska terminów mogła zostać przetłumaczona na inne języki.

E. W razie jakiekolwiek pytań dotyczących tej Umowy, skontaktuj się z Apowersoft pod e-mailem: biz@apowersoft.com.